Zobacz opinie

Warunki uczestnictwa

„Warunki uczestnictwa” w imprezach turystycznych na sezon 2017

 

§ 1.  Zawarcie umowy


 1. Organizatorem imprez turystycznych ("Impreza") oferowanych na stronie www.m-canoe.pl i właścicielem marki M-CANOE jest Totus Outdoor sp. z o.o. posiadająca wpis nr 575 do rejestru organizatorów turystyki prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 2. Uczestnikiem imprez („Uczestnik”) może być osoba pełnoletnia, posiadająca (a) w przypadku raftingu i kursów kajakowych umiejętność pływania wpław oraz stan zdrowia pozwalający na uprawianie turystyki kajakowej lub raftingowej w warunkach rzek górskich (b) w przypadku kanioningu i via ferrat dodatkowo sprawność pozwalającą na uprawiania wspinaczki skałkowej (c) w przypadku kursów skitourowo-lawinowych samodzielność jazdy na tradycyjnym stoku narciarskim (d) w przypadku sylwestra w szkierach szwedzkich stan zdrowia pozwalający na uprawianie łyżwiarstwa.
 3. Do udziału w wyjazdach dopuszcza się osoby niepełnoletnie, których udział warunkowany jest zgodą opiekuna prawnego wyrażoną w specjalnym pisemnym oświadczeniu oraz zgodą Organizatora. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej wskazanej w wyżej wymienionym oświadczeniu. 
 4. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie przez Uczestnika formularza elektronicznego systemu zapisów („formularz”), dostępnego na stronie internetowej www.m-canoe.pl („Strona”) oraz potwierdzenie jego przyjęcia przesłane przez Organizatora na podany w formularzu adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem Uczestnik otrzymuje komplet dokumentów związanych z imprezą, w tym umowę o świadczenie usług turystycznych w wersji elektronicznej (PDF). Umowę w formie pisemnej otrzymuje pocztą bądź odbiera osobiście w biurze Spółki. 
 5. Uczestnik oświadcza, iż dane przesłane poprzez formularz są prawdziwe, a także zobowiązuje się powiadomić Organizatora o ewentualnych ich zmianach. Organizator nie odpowiada za niewykonanie umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony. 

 

§ 2.  Szczegóły płatności


 1. W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia Uczestnik obowiązany jest wpłacić na poczet ceny ostatecznej wyjazdu zaliczkę w wysokości 25% ceny wyjazdu na konto Organizatora - 23 2490 0005 0000 4530 7544 3746 ALIOR BANK, w innym wypadku zgłoszenie uważa się za nieważne.
 2. Uczestnik zobowiązany jest zapłacić wartość ceny ostatecznej pomniejszonej o wysokość zaliczki maksymalnie 7 dni przed terminem wyjazdu, o czym decyduje wpływ na konto Organizatora. 
 • dla imprezy "Boże Ciało 2016 Korsyka - 2699 zł, 
  dla imprezy "Rafting Austria 3 dni - 449 zł, 
  dla imprezy „Rafting Słowenia 7 dni – 1399 zł,
  dla imprezy "Rafting Tyrol 7 dni 1499 zł, 
  dla imprezy "Kanioning Włochy - 1799 zł 
  dla imprezy "Kajaki górskie Słowenia 7 dni" - 1699 zł 
  dla imprezy "Kajaki morskie - Chorwacja" - 1799 zł,

3. Dodatkowo uczestnik może skorzystać z promocji ogłaszanych na stronie Organizatora.

 

§ 3.  Obowiązki Organizatora 

 

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Imprezy zgodnie z ofertą i programem zamieszczonymi na Stronie oraz w innych materiałach promocyjnych dotyczących Imprezy, a w szczególności zapewnia: min. 2-4 dni aktywności outdoorowych wskazanych w ofercie z zastrzeżeniem zmiany ze względu na warunki atmosferyczne i zagrożenie dla uczestników. b. niezbędny sprzet specjalistyczny, asekuracyjny (kask, kamizelka) oraz odzież specjalistyczną (pianka długa, obuwie) c. Opiekę wykwalifikowanej kadry kajakarzy górskich, ratowników, taterników i canyoningowców. d. noclegi na wykupionych przez Organizatora miejscach biwakowych lub kwaterach. e. Ubezpieczenie NW i KL 
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a. działaniem lub zaniechaniem Klienta b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo c. siłą wyższą 
 3. ORGANIZATOR nie odpowiada za wady świadczeń, o których Klient wiedział w chwili zawierania Umowy. 4. Klient zobowiązany jest przestrzegać przepisy prawa obowiązującego w Polsce i na terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. ORGANIZATOR nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Klienta tych przepisów. 

 

§ 4.  Obowiązki Uczestnika


 1. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania poniższych obowiązków uczestnika.
 2. Przed rozpoczęciem Imprezy każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się w treścią warunków uczestnictwa i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią. Tekst warunków uczestnictwa oraz wzór oświadczenia o zapoznaniu się z ich treścią i akceptacji warunków, zwanego dalej oświadczeniem, organizator imprezy udostępni uczestnikom przed rozpoczęciem imprezy. 
 3. Odmowa zapoznania się z treścią warunków uczestnictwa lub też odmowa sporządzenia i podpisania oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do udziału w imprezie. 
 4. Przed rozpoczęciem imprezy każdy z uczestników zobowiązany jest do poinformowania organizatora o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach zdrowotnych co do udziału w imprezie. 
 5. W trakcie imprezy spożywanie alkoholu dozwolone jest jedynie w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora lub osoby przez niego wyznaczone. W trakcie Imprezy lub innych zajęć fizycznych na wodzie i lądzie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych. Do udziału w zajęciach sportowych nie zostaną dopuszczone osoby w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków czy substancji wywierających negatywny wpływ na działanie ośrodkowego układu nerwowego.

 

§ 5.  Zmiana warunków umowy


 1. Organizator w trosce o bezpieczeństwo Uczestników zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień umowy i programu wyjazdu, w szczególności dotyczących zajęć na wodzie, z uwagi na warunki pogodowe i/lub warunki panujące na rzece. Jednocześnie zobowiązuje się zorganizować w zamian alternatywne zajęcia. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej lub też z powodu niezgromadzenia dostatecznej liczby uczestników w danym terminie, tj. 10 uczestników. Organizator powiadomi Uczestnika o ewentualnym odwołaniu imprezy w ciągu 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odwołanie imprezy turystycznej. 
 3. Jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo: a. uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o podobnym programie i cenie lub w tańszej bądź droższej imprezie za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie, albo b. życzyć sobie natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat 
 4. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy (poza zwrotem kosztów imprezy), jeżeli odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło zprzyczyn niezależnych od Organizatora.

 

§ 6.  Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie


 1. ORGANIZATOR zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie. 
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie z ważnej przyczyny – przypadek losowy taki jak np. choroby własnej, lub śmierć członka najbliższej rodziny, utraty dachu nad glową lub zadziałania kataklizmu, a więc przyczyn niezależnych od uczestnika ORGANIZATOR zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty poniesione przez ORGANIZATORA. 
 3. W pozostałych przypadkach, o ile rezygnacja z uczestnictwa w imprezie następuje później niż 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50% ceny podstawowej. 
 4. Zgłoszenie rezygnacji z imprezy przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, powinno nastąpić na piśmie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez ORGANIZATORA stosownego oświadczenia. 
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa osoby zgłoszonej na podstawie kuponu portalu grupowego po uplywie 10 dni od zakupu kuponu, rezygnacji dokonuje się na zasadach wymienionych w pozostałych niniejszego paragrafu. 

 

§ 7.  Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków


 1. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
 2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec ORGANIZATORA, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem Imprezy w terminie do 7 dni przed rozpoczęcia Imprezy. 

 

§ 8.  Wykorzystanie świadczeń


 1. Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich świadczeń zapewnionych w czasie trwania imprezy i objętych programem, nie może być podstawą żądania obniżenia ceny imprezy turystycznej lub wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. 
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z określonego świadczenia objętego programem imprezy (np. zwiedzanie muzeum) ORGANIZATOR poczyni starania mające na celu zwrot Klientowi kwoty uiszczonej z tego tytułu. 3. Jeżeli w czasie trwania imprezy nie zostanie wykonana przewidziana w umowie usługa, stanowiąca istotną część programu tej imprezy, ORGANIZATOR wykona w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. 
 3. Nie stanowi nienależnego wykonania umowy zmiana kolejności w programie imprezy. 

 

§ 9. Tryb reklamacji


Jeżeli w trakcie imprezy uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora na piśmie. Brak takiego zawiadomienia uznaje się za stwierdzenie wykonania umowy w sposób prawidłowy.